Stadgar för Nylands litteraturförening r.f.

§ 1

Föreningens namn är Nylands litteraturförening och dess hemort är Helsingfors. Föreningen är en ideell sammanslutning av personer och organisationer intresserade av litteratur och litterär verksamhet. Föreningens språk är svenska.

§ 2

Till medlemmar i föreningen antar styrelsen personer och organisationer som önskar stöda föreningens syften.

§ 3

Föreningens ändamål är att
- stöda lokala skrivargrupper

- förmedla kontakter mellan skrivare och andra litteraturintresserade personer
- anordna skrivarseminarier och kurser i skapande litterär verksamhet
- bistå enskilda skrivare med granskning av manuskript

- informera allmänhet och massmedia om sin verksamhet och om vikten av att kunskap om god litteratur sprids
- utge en årsskrift, när dess tillgångar så medger, samt antologier och andra publikationer

- upprätthålla kontakt med liknande organisationer på annat håll
- samarbeta med bibliotek och andra bildningsinstitutioner i Nyland

§ 4

Föreningens ekonomiska tillgångar utgörs av medlemsavgifter samt bidrag och donationer av olika slag. Föreningen kan äga fast egendom. Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas årligen av två vid årsmötet utsedda revisorer.

§ 5

Föreningens styrelse består av ordförande och 8*  medlemmar. Vid val av styrelse bör eftersträvas en rättvis regional fördelning. Ordförande väljs för ett år i sänder. Styrelsens medlemmar väljs för två år. Första gången avgår efter lottdragning 4 styrelsemedlemmar samt deras personliga suppleanter.

Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande och fyra medlemmar är närvarande.

§ 6

 Styrelsen väljer inom sig viceordförande och inom eller utom sig sekreterare och skattmästare
- leder föreningens verksamhet
- bereder ärendena för föredragning vid föreningens möten och verkställer föreningens beslut
- ser till att föreningens medel förvaltas omsorgsfullt samt sammankallar föreningen till möten.

§ 7

Ordförande och vid förfall viceordförande sammankallar styrelsen till sammanträden samt föredrager ärendena.

§ 8

Viceordförande sköter informationen till massmedia.

§ 9

Sekreteraren för protokoll vid föreningens möten och styrelsens sammanträden, sköter föreningens korrespondens, medlemsförteckning och skriver årsberättelsen.

§ 10

Skattmästaren förvaltar föreningens medel, uppbär medlemsavgiften, avger årligen inom februari månad redovisning för räkenskaperna som avslutas kalenderårsvis, samt uppgör till årsmötet budgetförslag för följande år.

§ 11

Högsta beslutanderätten tillkommer årsmötet. Föreningen håller årsmöte före utgången av mars månad och vid behov extra möte på ort och tid, som styrelsen bestämmer, eller då minst sex medlemmar därom anhåller.

Kallelse till möte utfärdas minst en vecka i förväg genom meddelande i minst en svenskspråkig huvudstadstidning eller genom cirkulär.

§ 12

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

1. val av mötesordförande, -sekreterare och två protokolljusterare
2. verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår
3. bokslutet och revisionsberättelsen
4. ansvarsfrihet åt styrelsen för det gångna verksamhetsåret
5. verksamhetsplan, budget och fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret
6. val av ordförande samt fyra medlemmar och deras suppleanter i styrelsen i stället för de i tur avgående
7. val av två revisorer och två revisorssuppleanter för det kommande verksamhetsåret
8. fastställande av eventuella arvoden åt ordförande, viceordförande, sekreterare och val av utskott
9. övriga ärenden rörande föreningens verksamhet.

§ 13

Föreningens namn tecknas av ordförande eller viceordförande samt kontrasigneras av sekreteraren eller skattmästaren.

§ 14

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan företas av föreningsmöte, till vilket kallelse utfärdats på vederbörligt sätt.
Ärendet bör vara angivet i kallelsen.
För att bli antagen bör ändringen omfattas av minst 2/3 av de vid mötet närvarande föreningsmedlemmarna.

§ 15

Ett eventuellt förslag om upplösning av föreningen behandlas vid två på varandra följande föreningsmöten med minst två månaders mellanrum. Förslaget bör vid vartdera mötet omfattas av minst 3/4 av de närvarande föreningsmedlemmarna. Därvid bör även beslutas om användningen av föreningens tillgångar till förmån för de syften föreningen verkar för.

§ 16

I övrigt gäller vad som stadgas i föreningslagen.